Ana Sayfa İletişim

Duyurular
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı mesleki ve teknik eğitim alanında uygulamaya konulan yenilikler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bölge Müdürlüğümüze Gönderilen Bilgide;

1. Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına alındığı

 • Esnaf ve sanatkârlarıın meslekî devamlılıkları için kolaylıkla çırak bulabilmelerine ve mesleki birikimlerini aktarabilmelerine imkân sağlanacağı
 • Çırak öğrencilerin ise güvenilir ortamlarda, yetenek ve ilgileri doğrultusunda meslek edinmelerini sağlanacağı
2. Çırak öğrencilerin hem öğrenecek hem de para kazanacağı
 • Çırak öğrencilere, asgari ücretin yüzde otuzundan az olmamak kaydıyla ücret ödeneceği, onların meslek öğrenmeleri için daha çok teşvik edileceği
 • Çırak öğrencilere ödenecek ücretin üçte ikisini (380 TL'nin 253 TL'si) devlet tarafından karşılanacağı, böylece esnaf ve sanatkârlarımızın yükünün hafifletileceği
3. Çırakların isterlerse kendi işyerlerini açabileceği
 • Çırak öğrencilerin mezun olduktan sonra ustalık ve iş yeri açma belgesi alacağı, İsterlerse kendi iş yerlerini açarak hayallerini gerçekleştirebileceği
 • Çırak öğrencilerin isterse fark derslerini tamamlayarak meslek lisesi diploması alabileceği, üniversite sınavlarına girebileceği
4. Stajyer öğrencileri çalıştıran işletmelere devleti desteğinin verileceği
 • Öğrencilerin iş yerinde beceri eğitimi ve staj uygulamalarından alacakları ücret, net asgari ücretin yüzde otuzundan az olmayacağı
 • Devletin; işletmelerin öğrenciye ödenen ücretlerden kaynaklanan mali yüklerini azaltmak amacıyla, iş yerinde beceri eğitimi ve staj yapan öğrencilere ödenen ücretin üçte ikisini (380 TL'nin 253 TL'si) karşılayacağı
 • Staj yapan öğrencilere ücret ödenmesi zorunlu hale getirildiği
5. Meslek lisesi öğrencilerinin sigortalanacağı
 • Meslek lisesi öğrencilerini, atölyede eğitim aldığı 10, 11 ve 12. sınıflarda iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandığı
6. Meslek lisesi öğrencilerine teknisyen unvanı verildiği
 • Meslek lisesinden mezun olan bütün öğrencilere teknisyenlik unvanı verildiği.
 • Farklı ülkelerden gelerek ülkemize yerleşenler ile yurt dışında meslekî eğitim almış olan öğrencilere eksik derslerini ülkemizde tamamlayarak diploma almalarının sağlandığı

7. Özel sektörün kendi iş gücünü kendisi yetiştirebileceği

 • Özel sektörün, organize sanayi bölgesi içinde veya dışında özel meslek lisesi açabileceği
 • Bu okullarda okuyan öğrencilerin tamamına eğitim öğretim desteği verildiği
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde açılan özel meslek liselerine 27 alanda öğrenci başına 4.300 TL ile 6.900 TL arasında değişen devlet teşviki verildiği
 • 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında OSB dışında açılan özel meslek liselerine de devlet teşviki ödenmesi uygulamasının başlatıldığı, Öğrenci başına 21 alanda 4.270 TL ile 6.900 TL arasında değişen destek verildiği
 • Bu uygulamalar ile özel sektörün hem devletten teşvik alacağı hem de kendi işgücünü yetiştirebileceği
8. Öğrencilere ön lisans programlarına geçişte ilave puan verilidiği
 • Üniversitelerin ön lisans programlarına sınavsız geçiş uygulamasına son verildiği. Bunun yerine öğrenim gördüğü alanda ön lisans programlarına devam etmek isteyenlere ilave puan verilmesi uygulamasına geçildiği. Bu değişiklikle meslek liselerinde ve meslek yüksekokullarında verilen eğitime değer atfedilmesinin ve böylece daha nitelikli işgücü yetiştirilmesinin önünün açıldığı.
9. Tematik Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulamasının Başlatıldığı
 • Alanında markalaşmış meslek liseleri oluşturmak, sektörün arzuladığı niteliklere haiz ve kolay istihdam edilebilen işgücünü yetiştirmek amacıyla belirli bir meslek alanında ihtisaslaşmış tematik meslek liselerinin açılacağı
 • Tematik eğitim yapılacak meslek liseleri, ilgili alanda büyük ölçekli işletmeler ile en az 10 yıl süreli işbirliği protokolü yaparak açılacağı ve sektörle birlikte yönetileceği
10. Meslek Liselerinin Paydaşlarla Birlikte Yönetildiği
 • Mesleki ve teknik eğitimde okul-sektör işbirliğini güçlendirmek için bütün il ve ilçelerde paydaş temsilcilerinin de üye olarak yer aldığı mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulları oluşturulduğu
11. Meslek Dersi Öğretmenlerinin Gerçek İş Ortamında Beceri Eğitimi Aldığı
 • Sektör ile yapılan protokol ile meslek dersi öğretmenlerinin gerçek iş ortamlarında eğitim almalarını sağlandığı

12. Öğretim programlarının yenilendiği, alan ve dalların sektörle birlikte açıldığı

 • Mesleki ve teknik ortaöğretimde, 53 meslek alanı ve bu alanlara ait 199 meslek dalının öğretim programlarının tamamı ulusal ve uluslararası meslek standartları, sektörün talepleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gözetilerek alan uzmanları, akademisyenler; sektör, meslek kuruluşu ve diğer paydaşların temsilcilerinin katkı ve katılımları ile modüler yapıda, kazanımlara dayalı olarak güncellendiği.
 • Meslek liselerinde açılacak alan ve dalları yerel ve ulusal ihtiyaçlara göre sektörle birlikte belirlendiği, mevcut alan ve dalları ise revize edildiği
13. Mesleki ve teknik eğitim okullarına karne verileceği
 • 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren bütün mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının karnesinin çıkarılacağı
 • Bu uygulama ile okul ve kurumların performanslarını 7 tema ve bu temalara ait 70 gösterge ile her yıl izleyip değerlendireceği. İzleme ve değerlendirme sonuçlarına göre başarılı olan okul ve kurumlara ödül verileceği
14. Sektörle işbirliği çalışmalarının artarak devam edeceği
 • Mesleki ve teknik eğitimde sektör işbirliğini güçlendirmek amacıyla 92 farklı kurum ve kuruluşla imzalanan 70 protokolün iş ve işlemlerini yürütüldüğü
 • KOSGEB ile yapılan işbirliği protokolü sayesinde meslek lisesi mezunlarına işyeri açmaları için 50 bin TL hibe ve 100 bin TL de faizsiz kredi desteği verilmesinin sağlandığı
 • Mesleki ve teknik eğitimde sektör işbirliğinin artırılması amacıyla tüm ilgili paydaşların katılımı ile il istişare toplantılarının yapıldığı.

hususları yer almaktadır.

Katılımcılarımıza Duyurulur.

Bölüm İçindeki Diğer Başlıklar
İSU SU kesintisi
Verimlilik Proje Ödülleri
Verimlilik Proje Ödüllerinin 2018 yılı başvuruları
SANTEK 2017 HK
IV. Enerji Verimliliği Kongresi
4. Ar-Ge Sanayi Akademi (ASA) Buluşması Kocaeli
Meslekî Yeterlilik Belgesi
Türkiye’de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket
KOSGEB, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı - Proje Teklif Çağrısı
Mesleki Yeterlilik Belgesinde 48 Meslek Zorunluluğu ve Dahil Edilecek Meslekler
Avrupa Eğitim Vakfı Çağrısı
"Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları” Proje Teklif Çağrısı
HDA Plan Değişikliği Askı İlanı
Gümrük Mevzuatı, Yükümlülükler ve İnceleme Süreci
Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme Paneli
Sanayi Sicil Belgesi
Mesleki Eğitime Yönlendirme ve Rehberlik
Kurumlar Arası Makine-Teçhizat Devri
Türk Kızılayı Dilovası Şube Başkanlığı İlk Yardım Eğitimi Vermektedir.
İSO Tarafından Açıklanan 2016 Yılı Türkiye' nin En Büyük İlk 500 Sanayi Kuruluşu
2017 Yılı Acil Destek Kredisi
OSB Katılımcılarının Çevre Temizlik Vergisi Muafiyeti
Inotex 2017 Fuarı
Vefat
AB COSME PROGRAMI “Clusters Go International” COS-CLUSINT-2016-03-01 Proje Teklif Çağrısı
Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı
Yıllık İşletme Cetveli
(SU KESİNTİSİ) 03.05.2017 Çarşamba Günü 03:00 ile 04.05.2017 Perşembe Günü 03:00 saatleri arasında Dilovası İlçesinin tamamında su kesintisi yapılacaktır.
COSME Programı Kümelenme Çağrısı
COSME Programı - Genç Girişimciler için Erasmus Proje Teklif Çağrısı
Suudi Arabistan İşadamları ile İkili Görüşme Organizasyonu
İhracatçılar için Yeşil Pasaport Uygulaması
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Uzuv Kopmalarında Mücadele Biçimi Bilinçlendirme Etkinliği
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri
Yıllık İşletme Cetveli
YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN İHALE İLANI - 2017
Verimlilik Artırıcı Projelere ve Gönüllü Anlaşma Sözleşmesi İle Enerji Yoğunluğunu Azaltan İşletmelere Bakanlık Desteği
Damga Süreleri Dolmuş Olan Ölçü ve Tartı Aletlerinin Periyodik Muayenelerinin Yaptırııması
İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü Kişisel Koruyucu Donanım Bilgilendirme Semineri
Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesine İlişkin Kanuni Düzenlemeler
Dilovası OSB IV.Kısım 1/5000 Ölçekli Nazım, 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planları Bölge Müdürlüğümüzde askıya çıkarılmıştır.
İnnoTEAM Yarışması Kapsamında Düzenlenecek Panele Davet
İnnoTEAM Yarışması Kapsamında Düzenlenecek Panele Davet
2017 yılı Teknik Destek Programı İlanı
Ar-Ge kuracak olan firmalar
İnovaLİG 2017 katılım daveti hk.
İnnoTEAM Yarışması Tanıtım Toplantısına Davet
KOBİ Kataloğu Uygulaması
WIN EURASIA METALWORKİNG 2017 FUARI
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerine ilişkin taleplerin 16.01.2017 tarihine kadar iletilmesi talep edilmektedir.
2017 Yılı Haftasonu Tatil Ruhsat Harç Bedelleri
Yüksek Lisans Programı
Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Hakkı bulunan işyerlerinin EK-2 formunun doldurularak gönderilmesi istenmektedir.
2017 Hizmet Bedelleri
İSGAP İLE PLASTİK VE BOYA SEKTÖRLERİNDEKİ İŞYERLERİNE BAKANLIK DESTEĞİ
İş Sağlığı ve ,Güvenliği Araştırma Projesi kapsamında Plastik Sektörü ve Boya Sektörüne ilişkin toplantı yapılacaktır.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi V.Kısım II.Etap Revizyon İmar Planı Askıya çıkarılmıştır.
Tech Ankara Proje Pazarı
Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavlarına Hazırlık Kursları Başlıyor.
İtfaiye Yangın Bilgi Sistemi Formu
Sanayici Destekleme Merkezi
Genç İstihdama Kayıt(dışı)sız Kalma Projesi
2017 Verimlilik Proje Ödülleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülen İstanbul Lojistik Ana Planı anket çalışması
Dilovası OSB 3.Kısım Revizyon İmar Planı 10.08.2016-16.09.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır
ICDDA SAVUNMA VE HAVACILIKTA ENDÜSTRİYEL İŞBİRLİĞİ GÜNLERİ 2016
DOSB YÖNETİM KURULU DUYURUSU
154kV Çolakoğlu TM- Gebze OSB TM - Brş. N Sıddık Kardeşler TM E.İ.Hattı ve 154 kV Sıddık Kardeşler Trafo Merkezi Enerjilendirme İlanı
ÖNEMLİ DUYURU - DİLDERESİ ÜSTÜ BETONARME KÖPRÜ YIKIMI
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı'nın bilgilendirme yazısı
Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce fabrikaların güvenlik önlemlerinin artırılması istenmektedir.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı
Liman Caddesi - D 1009 Sokak kesişimi 19.06.2016 tarihinde araç trafiğine kapatılacaktır.
1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereği 20.06.2016 tarihine kadar bildirim yapılması gerekmektedir.
ADMOG ( Atma Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir)
Ar-Ge Reform Paketi
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi İçerisinde Gediz Caddesi, D-2007, D-2022 Ve D-5002 Nolu Sokaklarda İstinat Duvar Yapım İşi İhalesi
Kobi Kampüs Eğitim Portalı
Enerji Verimliliği Ödülleri
2016 YILI İPA (İŞGÜCÜ PİYASA ARAŞTIRMASI) İŞYERİ BİLGİ FORMU
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ UYGULAMALARI TOPLANTISI
Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım ve Bilgilendirme Konulu Toplantısı
Yıllık İşletme Cetveli
Sera Gazı Azaltım Potansiyelinin Belirlenmesi
KOSGEB, ülkemiz plan/programlarında belirlenen ve öncelikli olarak desteklenmesi gereken imalat sanayi İçin, yeni hazırlamış olduğu KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ilk Proje Teklif Çağrısına çıkmıştır.
Türk Kızılayı Dilovası Şubesince çalışanlar için zorunlu olan ilk yardım eğitimlerine başlandığı belirtilmiştir.
DMO Aracılığı ile Satış
Cenaze Duyurusu
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları ve Gelişmeleri Toplantı Kararları
Ağaç Dikimi Bayramı
Dilovası OSB 5.Kısım Ada :8 Parsel No:15, 4.Kısım Ada No:137 Parsel No:5, Ada No:133 Parsel No:1 ve 3.Kısım ada No:124 Parsel No:1 olan taşınmazlara ilişkin plan değişikliği askı ilanı
Türk Firmalara CERN’de İş Fırsatları Semineri
ÖLÇÜ ALETLERİNİN PERİYODİK MUAYENE MÜRACAATLARI 29 ŞUBAT SON.
Dilovası Eynerce Köprülü Kavşağı Yapım Çalışmaları Nedeni ile Liman Bölgesine Ulaşım D-1009 Sokaktan yapılacaktır.
Dış Politika Ticari Temaslara İlişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' nın Duyuru Yazısı (Önemli)
Atık Bedeli İndirimi Teşvikli Çevre Ödülleri
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Mali Destek Programları
2015 Yılı Faaliyet Raporu ve Firma Rehberi
Sanayida Enerji Verimliliği Artırılması
Enerji Verimliliğine yönelik 2016 yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)
Dilovası OSB-Dilovası İşkur Bilgilendirme Toplantısı 26-01-2016
2016 Hizmet Bedelleri
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (OİB) arsa satışı
Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Grev ve Lokavt Önlemler Planı hazırlanmasına ilişkin 17.12.2015 tarihli yazısı
KOSGEB T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İş Birliği Protokolü
Malezya Hükümeti'nin 92 Adet bot astın alımına ilişkin KOSGEB duyurusu
Dilovası Eynerce Köprülü Kavşağı Yapım Çalışmaları nedeni ile D-1009 ve D-1010 Nolu Sokaklar Araç Trafiğine kapatılacaktır
Verimlilik Proje Ödülleri
Ada no: 430 parsel no: 32-33; 33 nolu parselin kuzeyinde kalan yeşil alan ve otopark alanı ile ada no: 137 parsel no: 10 olan taşınmazları kapsayan alana ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği askı ilanı
KOBI'lerin Verimliliginin Artırılması Projesi Tanıtım Toplantısı ve Protokol Imza Töreni ile KOBI’lerin Verimlilik Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi Çalıştayı
Dilovası OSB IV. etap 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı tadilatı askı ilanı
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
İSU Genel Müdürlüğü Su Kesintisi
KOBI Beyannamesi
Sektörel Performans Değerlendirme
V.Kısım 5007 Sokak Araç trafiğine kapatılacaktır.
Çevre Danışmanlık Firmaları
Turkiye – CERN
Su Kesintisi
Seveso Bildirim Sistemi
Yol Çalışması
Teknoloji Ödülleri
Geçmişten Geleceğe Dilovası
Türkiye İş Kurumu
Dilovası Kaymakamlığı'nca 6645 Sayılı Kanun ile yapılan düzenleme çerçevesinde Dilovası Kaymakamı Sn. Hulusi ŞAHİN başkanlığında toplantı yapılacağı belirtilmiştir.
Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığının tezgah satış ihale duyusu
Yıllık İşletme Cetvellerinin Nisan ayı sonuna kadar Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir.
T.C.Gebze 1.İcra Dairesi 2014/2108 Esas Sayılı Dosyaya İlişkin Taşınmazın Açık Arttırma İlanı
Dilovası Eynerce Köprülü Kavşağı yapımı çalışmaları nedeni ile D-100 Dilovası OSB (Tuna Caddesi ) giriş-çıkışı kapatılacaktır.
Dilovası Kaymakamlığı Dilovası Toplum Sağlığı Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti
2015 Yılı Atıksu-Yağmurusuyu Yapım İşi İhale Dosyası
2015 Yılı Stabilize Yol Yapımı İhale Dosyası
2015 YILI YOL ASFALTLAMA İŞİ İHALE DOSYASI
2015 Yılı 2.Dönem Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları
6.Van İnşaat Yapı ve İş Makineleri Fuarı 28-31 Mayıs 2015 tarihinde yapılacaktır.
TÜBİTAK, KOSGEB ve MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) tarafından firmalara verilen hibe ve destekler hakkında toplantı
Gebze Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında olan firmalara ilişkin bilgilerin ivedi olarak iletilmesi gerekmektedir.
HANNOVER MESSE Fuarı
Ar-Ge Proje Hibe Desteği
BTYK'nın 28. Toplantısında alınan kararlar.
2015 San-Tez Programı
2015 Yılı Bütçe ve Hizmet Bedelleri
İSU Tarife Değişikliği
1. Endüstriyel Otomasyon
Tehlikesiz Atık Beyanı
Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Lisansüstü Başvuruları Hk
Grev ve Lokavt Önlemler Planına İlişkin İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazısı ve eki
Kasem 2015 Yılı Programı
Hafata Sonu Çalışma Ruhsatı
Lisanssız Üretim
ada no: 110 parsel no: 2 (I. Etap - Ticaret), ada no: 427 parsel no: 5, ada no: 428 parsel no: 7 (III. Etap - Lojistik) ve ada no: 1 parsel no: 16 – 17 (V. Etap – Lojistik ve Sanayi) olan taşınmazlara ilişkin plan tadilatı
Ada no: 17 Parsel no: 105 ve ada no: 132 parsel no: 3 olan taşınmazları kapsayan alana ilişkin plan tadilatı
Sanayi Sicil Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Kayıt İçin Son Gün 31 Aralık 2014
Türk Kızılayı Dilovası Şubesi İlk Yardım Eğitimi
İZAYDAŞ Ziyaret
Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi yapılacağı belirtilmiştir.
Eynerce Köprülü Kavşağı Dilovası OSB Kısmı İmar Planı Askı Duyurusu
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 3 ADET SANAYİ ARSASI İHALE İLE SATILACAKTIR
Elektrik Kesintisi
E-80 Otoyolu üzerinde bulunan iki adet köprü patlatılarak yıkılacaktır.
SRC-5 Sertifikası
Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı İptali
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 1 ADET SANAYİ ARSASI İHALE İLE SATILACAKTIR
G23a-21c-2c ve G23a-21c-2b paftaları üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Liman Alanı Uygulama İmar Planı askıya çıkarılmıştır.
ENERJİ Verimliliği YATIRIMLARINA 5. BÖLGE TEŞVİKLERİ
2014 Yılı 'Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması
Fatura Numaraları
2013 Yılı Faaliyet Raporu ve Firma Rehberi için kullanılacak bilgilerin Müdürlüğümüze 15.07.2014 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir.
MİLLİ YAS NEDENİ İLE BAYRAKLAR 13 MAYIS İTİBARİ İLE YARIYA İNDİRİLECEKTİR.
Kobi'ler İçin Eko-Verimlilik Kılavuzu
Ambalaj atıkları Kontrolü Yönetmelği.
Dilovası OSB. 2014 Yılı Hizmet Bedelleri.
Debimetre Bakım Sözleşmesi
Eğitim Programı
Gülen Yüzler Engelliler Mesleki Rehabilitasyon ve İş Yeri Merkezi
Yol Açılımı
Dilovası OSB 2014 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi
2014 yılı Mali Destek Programı
Katı Atık
Atıksu ve Elektrik Sayaçlarının Okunması
DİLOVASI OSB 5.KISIM ADA NO:120-121 OLAN TAŞINMAZLARI KAPSAYAN İMAR PLAN TADİLATI
Kocaeli Ticaret Odası İtalya Anket Formu
Tuna Caddesinde ulaşım tek şeritten sağlanacaktır.
Firma Veri Tablosu
Yolun Trafiğe Kaptılması
Santek 2013 Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı
Dilovası OSB Tarfo Merkezinin Hizmete Alınması
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliği
Çevre ve İzin ve Lisanları
Sanayi ve Teknoloji Fuarı
SENVER-14 Yarışması
San -Tez Proje Başvuru
Teknik Destek Programı
Yangın Önleme-Söndürme Malzemeleri ile Jeneratör ve Motopomp Bilgileri
İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığınca Toplantı Düzenlenecektir
Enerji Yönetim Birimi Kurulmuştur..
İSO İnovasyon Ödülleri
Firma Rehberi için firma tanıtıcı bilgilerinin 05.03.2013 tarhine kadar Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.
Türkiyenin En Temiz Şehir ve Sanayi Tesisi Yarışmaları
Acil Eylem Planı
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurulması
Ambalaj Atıklarının Yönetimi
Geri Kazanım Projesi.
Dilovası OSB. 2013 Yılı Hizmet Bedelleri ve Bütçesi.
Enerji Verimliliği Teknik Eğitim Programı
İSO 11.Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi.
Küresel İklim Değişikliği Konferansı.
MARKA tarafından Dış Ticaret Eğitimleri düzenlenecektir.
Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının hazırlanması gerekmektedir
Türkiyenin ilk ve ikinci 500 Sanayi Kuruluşu Arasındaki Firmalarımız
Firmalara ait asansörlerin yıllık kontrolu için Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi ile protokol imzalanmıştır
2012 Yılı Bütçe Gider ve Gelirleri
2012 Yılı Hizmet Bedelleri
Dilovası OSB 2. Etap OG-AG Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhalesi Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı başvuru formları
Web Sitemize reklam vermek için Bölge Müdürlüğümüze başvurmanız gerekmektedir.
Kocaeli Valiliği tarafından Ekasan End. Katı Atık San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne Atık Akümülatör Geçici Depolama İzni verilmiştir.
Elektrik Abonelik Sözleşmesi Yapmayan Firmalarımızn İvedilikle Sözleşme Yapmaları Gerekmektedir !!!
Sanayi İşletmelerinin Sanayi Sicili'ne kayıtlarını yaptırarak bize iletmeleri gerekmektedir.
Dosb Elektrik Arıza Bakım Birimi Tüm Bölge Firmalarımıza 24 Saat Hizmet Vermektedir.
 
© 2012 Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No:4 Dilovası - Kocaeli
Tel: 0262 754 91 67 - 68, Faks: 0262 754 64 78, E-Posta: info@dosb.com.tr
Ana Sayfa  |   Kurumsal  |   Hizmet Birimleri  |   Faaliyetler  |   Firmalar  |   Haberler  |   Duyurular  |   Mevzuat  |   Formlar  |   Bize Ulaşın

OSB Güvenlik: 754 00 44 Elektrik Arıza: 754 00 50