Duyuru

İlgi: T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İl Güvenlik İşleri Bürosu 03.03.2021 tarih ve E-14535504-710.03-4448 sayılı yazısı

İlgi yazıda;

İlgi : a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgesi.
        b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20.08.2020 tarih ve 13429 sayılı Genelgesi.
        c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı Genelgesi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün '' Dinamik Denetim Süreci'' konulu ilgi (c) de kayıtlı genelgesi ilişikte gönderilmiştir.


Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayı sonundan itibaren uygulanmakta olan ilave tedbirlerle birlikte salgının seyrinde (vaka ve hasta sayılarında) ülke genelinde ciddi bir düşüş yaşanmış olmakla birlikte bazı illerimizin halen yüksek ya da çok yüksek risk grubunda yer aldığı kamuoyunun malumudur.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde  bulundurularak 1 Mart sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırılmış ve vatandaşlarımıza duyurulmuştu.
Kontrollü normalleşme dönemi olarak tanımlanan bu sürece dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de belirlenmiştir. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak
salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin
sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; aziz milletimizin bu güne
kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe
prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm
kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve
sürekliliği de büyük bir etken olarak görülmektedir.
Aşılama programı kapsamında her geçen gün hızla artan aşılanan nüfus oranıyla beraber önümüzdeki
üç aylık süreçte denetim faaliyetlerinin yeni bir anlayış kapsamında ve daha yoğun şekilde sürdürülmesi
millet olarak bu süreci birlikte atlatmamız açısından son derece önemlidir.
Bu çerçevede 04.03.2021 Perşembe gününden itibaren yeni ve yoğunlaştırılmış bir süreçle ülke
genelinde denetim seferberliği başlatılacaktır, ilgi (a) ve (b) bakanlık genelgeleriyle oluşturulan denetim
yapısına aşağıda sıralanan tedbirlerin ilave edilmesiyle oluşturulacak olan yeni dinamik denetim sürecinin
temel usul ve esasları şunlardır:
1. Bugüne kadar mülki idare amirlerinin koordinasyonunda sahada daha çok kolluk kuvvetleri
vasıtasıyla yürütülen denetim faaliyetlerine; tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin vemeslek odalarının azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) vermesi sağlanacak ve bu
denetimlerde teknolojik imkânlardan üst düzeyde istifade etmek suretiyle denetimlerin etkinliği ve kapasitesi
artırılacaktır.
Bu noktada denetim ekiplerinde görev alacak her bir kamu görevlimizin, bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonrada görev bilinci/sadakati içerisinde fedakârca denetim faaliyetlerine katkı vermesi kontrollü
normalleşme döneminin sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır.
2. Kaymakamlarca, her bir ilçe müdürünün (milli eğitim müdürü, tarım ve orman müdürü, gençlik ve
spor müdürü, defterdar/malmüdürü vb.) başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel
denetim ekipleri teşekkül ettirilecek ve bu ekiplerin vali yardımcısı, kaymakamlar ve il/ilçe müdürlerinin
başkanlığında düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacaktır.
3. İlgi (a) ve (b) bakanlık genelgeleriyle oluşturularak çalışma esasları belirlenen İl/İlçe Salgın
Denetim Merkezleri bünyesinde bulunan İşyeri Denetim Ekipleri ve Mahalle Denetim Ekiplerine belediye/
meslek odaları, iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı gıda
denetmenlerinden oluşturulan yeni denetim ekipleri dahil edilecek ve dinamik denetim modeli
uygulanacaktır.
3.aHer
bir belediyede bulunan zabıta personelinden her ekip asgari üç zabıta personelinden oluşacak
şekilde yeteri kadar denetim ekibi oluşturularak ve “Belediye Denetim Ekibi” olarak ÎSDEM bünyesine dahil
edilecektir.
Belediye zabıtasından oluşturulan ekipler sorumluluk sahasında bulunan bütün işyerlerini haftalık
olarak denetleyecek ve İSDEM’e raporlayacaklardır.
Ekipler salgınla mücadele tedbirlerine uyumun temin edilmesi için bilinçlendirme faaliyetleri yürütecek,
tespit edilen aksaklıklar konusunda mevzuatlarına göre işlem tesis edecek ve salgınla mücadele tedbirlerine
aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması
için mülki idare amirine bildirimde bulunacaktır.
3.b İl ve ilçelerde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt odalar bünyesinde üyelerinin denetimi
amacıyla yeteri kadar denetim ekibi oluşturulacak ve “Oda Denetim Ekibi” olarak İSDEM bünyesine dahil
edilecektir. Meslek odaları denetim ekipleri hafta en az bir kez ilçe sınırları içerisindeki üyelerinin işyerlerini
denetleyerek gerekli rehberlik faaliyetlerini yürütecek ve aykırı tedbirlerde oda mevzuatı çerçevesinde işlem
tesis ederek yapılan denetimleri İSDEM’e haftalık olarak raporlayacaklardır.
3.c Kaymakamlıklar tarafından iş güvenliği uzmanlığı sertifikasını haiz kamu personelinden ekipler
oluşturularak bu ekipler aracılığıyla ilçelerde kanun kapsamında olan veya olmayan tüm işyerlerinin salgınla
mücadele tedbirlerine uyumunu sağlamaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek ve salgınla
mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince
yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunacaktır.
3 .d Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan gıda denetmenlerinden ekipler
oluşturarak bu ekipler aracılığıyla ilçedeki gıda üretim ve satış yerleri salgınla mücadele tedbirlerine uyum
yönünden denetlenecek, tespit edilen hususlara ilişkin olarak mevzuatında öngörülen yaptırımlar
uygulanacak ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunulacaktır.
4. Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen
görüntü kayıtlarından azami şekilde istifade edilecek, kamera kayıtları incelenerek tedbirlere aykırı
uygulamaların görüntülerden tespit edilmesi durumunda da yaptırm uygulanabilecektir.
5. Dinamik denetim faaliyetlerine vatandaşlarımızın etkin katılımının sağlanması amacıyla Sağlık
Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES)uygulamasındaki ihbar hattının bilinirliği noktasında gerekli farkındalık
çalışmalarına ağırlık verilecek ve vatandaşlarımızın ihbarları üzerine yapılan denetim sayılarının toplam
denetimler içindeki payının artırılması sağlanacaktır.
Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) yazılımı entegrasyonu
sayesinde anlık olarak denetim ekiplerine ulaşan ihbarların yerinde kontrolü vakit kaybetmeksizin
yapılacaktır.
6. Çok yüksek risk grubu dışındaki illerimizde % 50 kapasite sınırlamasına uygun şekilde müşteri kabulüne izin verilen yeme içme
yerleri, kafe, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, demek lokalleri, bilardo
salonu, internet kafe vb. işyerleri ile nikah/düğün salonlarının, mevcut yerleşimin oturma düzeni planına
uygun olup olmadığı, masalar arası mesafe şartlarına ve kapasite sınırlamasına uyulup uyulmadığı hususları
başta olmak üzere bu işyerlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediğinin haftada
en az bir kez olacak şekilde denetlenmesi sağlanacaktır.
7. Kişi başına ayrılacak asgari metrekare şartı ve sınırlandırılmış katılımcı sayısı (azami 300 kişi) ile
sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile
birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan
her türlü etkinliklerinde; belirlenen kurallar ile kısıtlamalara uygunluğun denetlenmesi için mümkün
olduğunca en az bir kamu personelinin görevlendirilmesi sağlanacak ve kurallara uyulmadığı tespit edilen
etkinliklerle ilgili tutanak tanzim edilerek idari yaptırım uygulanması için gerekli bildirimde bulunulacaktır.
8. Konaklama tesislerine dair daha önceki Genelgeler ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinde belirlenen kuralların sıkı sıkıya takibi sağlanacak, müzik (canlı müzik dahil) yayını ve eğlence
düzenlenmesine dair kısıtlamaların uygulanmasına dinamik denetim modeli sürecinde de devam edilecektir.
9. Kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğunun
vatandaşlarımıza hatırlatılması için anons ve duyurular etkili şekilde yapılmaya devam edilecektir.
Bu çerçevede gerek belediyelerin, kolluk/zabıta araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden
yapılan anonslar gerekse diğer iletişim yollarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan
paylaşımlar vasıtasıyla vatandaşlarımıza maske, mesafe, temizlik temel prensipleri başta olmak üzere
kurallara uymanın toplumsal bir sorumluluk olduğu sık sık hatırlatılacaktır.
Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla anons edilmesi sağlanmalıdır.
“Kıymetli vatandaşlarımız; Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın
her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı
sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız. ”
10. Dinamik denetim sürecinde: kolluk birimleri ve denetim ekipleri tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinin esasını rehberlik edici fonksiyon oluşturacak olup vatandaşlarımız ve işyerleri için kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilenecektir.
Denetim faaliyetleri sırasında kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise faaliyetten geçici men edilmesi dahil gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecektir.
11. Bu esaslar çerçevesinde ilçelerimizde Vali Yardımcıları ve Kaymakamların koordinesinde 4 Mart Perşembe günü yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri başlatılacaktır. Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İSDEM’e anlık olarak girilecek ve sonuçlar İSDEM yazılımı üzerinden analiz edilecektir.
12. 4 Mart 2021 tarihinden sonra da salgınla mücadelede alman tedbirlerin denetlenmesine yönelik çalışmalarda denetimin sürekliliği, planlı icrası ve konu/faaliyet bazlı gerçekleştirilmesi ilkelerine uygun olarak hareket edilecektir.
Bu kapsamda dinamik denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak şeklinde uygulanması önemlidir. Kaymakamlarca denetim faaliyetleri haftalık ve konu/faaliyet bazlı (işyerlerinin faaliyet alanlarına ya da mekânsal farklılıklara göre) olacak şekilde planlanacak ve bu planlamalar doğrultusunda denetim ekipleri görevlendirilecektir. Aynı zamanda denetim faaliyetlerinin kamuoyundaki görünürlüğü ve özellikle ilçedeki ilgili meslek odalarının denetim faaliyetlerine katılımı hususları da ihmal edilmeyecektir.
13. Valiliğimiz ve Kaymakamlarca, mahalli idare birimleri, ilgili meslek odaları başkanları ve sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgesi yetkilileri/temsilcileri ile acilen toplantı yapılarak; kontrollü normalleşme döneminin sürekliliğinin sağlanması bakımından sürece verecekleri katkının önemi anlatılacaktır.
Bu kurum ve kuruluşların sahada gerçekleştirecekleri rehberlik edici ve otokontrolü sağlayacak faaliyetlerin salgınla mücadelede kalıcı başarının tesisindeki önemine binaen bu toplantıların belirli periyodlarla tekrarlanması da sağlanacaktır. 

4. İlde salgının seyrini etkileyen (olumluolumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edileceği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer alacağı Î1 Salgın Risk Azaltma Planı (ŞARAP) ivedilikle hazırlanacaktır. Hazırlanan İl Salgın Azaltma Planı (ŞARAP), İl Pandemi Kurulu, Hıfzıssıhha Kurulu ve 13’üncü madde de belirtilen kurul toplantılarında paylaşılacak ve bir örneği de Bakanlığımıza gönderilecektir.


Kaymakamlarımızca ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde dinamik denetim sürecine dair gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanarak uygulamada herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi hususunda;


Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.
- denilmektedir.

- İlgi yazı için lütfen tıklayınız

İlanen duyurulur.