Organize Sanayi Bölgelerindeki katılımcıların elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dağıtım ve/veya üretim faaliyetlerinde bulunabilmesine imkân sağlayan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (2/g) maddesi 5496 sayıl kanun ile düzenlenmiş olup, söz konusu kanun 24.05.2006 tarih 26177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre ilgili kanunun çıkışından itibaren 3 (üç) ay içinde OSB’ler TEDAŞ’a müracaat ederek işlemlerini yapmak zorundadırlar.

Müdürlüğümüz SEDAŞ Genel Müdürlüğüne müracaat ederek enerji dağıtımına ilişkin işlemlerine başlamış, DOSB’ nin tek noktadan ölçülecek yeni tesisleri gerçekleştirilinceye kadar geçici olarak yapılması gereken işlemler tamamlanmıştır.

Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik 29.12.2006 tarih 26391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bu konu, 4562 sayılı OSB kanununa göre kurulan OSB’lerin 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 2. maddesinin dördüncü fıkrasının(g) bendi çerçevesinde yürütecekleri faaliyetlere ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi, ürettiği veya serbest tüketici sıfatıyla temin ve tedarik ettiği elektrik enerjisinin katılımcılarının kullanımına sunulması, OSB’lere lisans verilmesi ve dağıtım bedelleri ile diğer hizmet bedellerinin belirlenmesi ve yürütülecek diğer faaliyetleri kapsadığını belirtmektedir.

Yönetmelik gereği OSB’lerinin Elektrik Piyasası faaliyetlerinde bulunabilmesi için lisan alma zorunluluğu vardır.

Bölgemizin elektrik abone devirlerinin yapılabilmesi için yapılan yatırımlar;

Basf Kabinin eski hattından irtibatı koparılarak Fabrikalar-3 hattına aktarılması, SEDAŞ hatlarından beslenen bazı firmaların bölgemize devredilecek hatlardan beslenmesinin sağlanması, Karsan kabinin yanına OSB harici müşterilerin SEDAŞ’ca beslenebilmesi için 4 hücresi KÖK kurulması ve ENH ın yapılması, Tuzla 1-2 hatlarında bulunan firmalarımızın uygun bağlantılarla beslenmeleri sağlanması için ilave hatlar ile beslenme çalışmaları tamamlanmıştır.Bölge sınırlarımız içerisindeki havai hatların tümü incelenmiş olup görülen aksaklıklar ve yapılması gereken iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Müdürlüğümüz bölgemizin elektrik ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için ileriye yönelik “Master Proje” uygulama projesini ihale etmiş ve proje çalışmaları tamamlanmış olup, SEDAŞ' ne onaylatılmıştır.

Proje çalışmalarımızda, bölgemiz sınırları içinde bulunan tüm havai hatların yeraltına alınması, abonelerin uzaktan okunması için sayaçların dijital olarak yapılması ve bölgedeki artan enerji enerji taleplerinin karşılanması için ileriye yönelik yatırımlar planlanmıştır.

Müdürlüğümüz elektrik abonelerinin sayaç okumaları her ayın son günü endeksörle okunarak faturalandırılmaktadır.

Bölgemiz sınırları içerisinde kalan firmalarımızın beslendiği hatların bakım ve onarımını Müdürlüğümüzün Arıza Bakım ekibi 24 saat süreyle 754 00 50 ve 754 55 00  no lu telefonlarla hizmet vermektedir.