Duyuru (TÜBİTAK): Bilimsel esaslara uygun Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine yönelik proje teklif çağrısı, son başvuru tarihi: 15.11.2019 (Üniversiteler, Kamu Kurumları ve Özel Sektör Kuruluşlarının dikkatine!)

 

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), 1001 kodlu “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2019 yılı 2. Dönem başvuruları devam etmektedir. Destek programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemektir. Hazırlanacak proje teklifleri için bilimsel nitelikli olması kaydıyla alan ve konu sınırlaması bulunmamaktadır. Sadece altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmemektedir.

Proje örnekleri: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-proje-ornekleri

Online sistem üzerinde son başvuru tarihi: 15 Kasım 2019, Cuma

Başvuru tarihleri: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-tarihleri

Online başvuru sistemi: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/

Başvuru formları için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-formlari

Kaynaklar ve Mevzuat

Mevzuat adı

Link

TÜBİTAK’ın ARDEB 1001 Programı sayfası

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr

Başvuru Rehberi

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/19970/ardeb-1001_programi_basvuru_rehberi.v4.pdf

Elektronik İmza Süreci Yardım Dokümanı

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/ardeb_e-imza_yardim_dokumani.pdf

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/yonetmelik_iii_2_0.pdf

Sıkça Sorulan Sorular (SSS) ve Yanıtları

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-sss

İdari ve Mali Esaslar

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3653/13_yk_islenmis_hali_-_ardeb_idari_mali_esaslar.pdf

TÜBİTAK Ar-Ge İhaleleri Yönetmeliği

(4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi kurumlar için)

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13240&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=T%C3%9CRK%C4%B0YE%20B%C4%B0L%C4%B0MSEL%20VE%20TEKNOLOJ%C4%B0K%20ARA%C5%9ETIRMA%20KURUMU%20AR-GE

TÜBİTAK Ar-Ge İhaleleri Yönetmeliğine tabi kurumlar için satın alma eşik değerleri

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/esik_degerler_tablosu_2019_yeni.doc

Genel Bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere proje karşılığı bütçe tutarı aktarımlarına dair Esas ve Usuller

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/250_sayili_bilim_kurulu_karari_islenmis_hali_son.pdf

Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine proje karşılığı bütçe tutarı aktarımlarına dair Esas ve Usuller

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/tubitak_tarafindan_ozel_kuruluslar_ve_vakif_universitelerine_proje_karsiligi._yeni_2.pdf

Araştırma Altyapıları ile 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununun Kapsamı Dışında Kalan Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Mali İşlemlerinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3654/280_bk-ek_5-islenmis_0.pdf

Proje Personeli için Projelerde Yer Alabilme Üst Limitleri

http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/projelerde_gorev_alabilme_limitleri.docx

ARDEB-BİDEB Programlarına Eş Zamanlı Olarak Başvuru Yapabilme Koşulları

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/bideb_ardeb_gorev_alabilme.pdf

ARDEB Projelerinde uygulanacak 2019 yılı Gündelik ve Konaklama Tutarları

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/2019_yili_harcirah_tablosu.docx

PTİ’den vergi kesilmesi hakkında GİB özelgeleri

Tanımlar

Tanım

Açıklama

Grup

TÜBİTAK ARDEB’e bağlı araştırma grupları

Kurum

Projeyi öneren ve proje destekleme sözleşmesini imzalayan kurum veya kuruluş

Proje Ekibi

Proje Yürütücüsü, Araştırmacı, Bursiyer, Yardımcı Personel ve Danışmanlardan oluşan ekip

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın %75’ini geçmemek kaydıyla ve Bilim Kurulunca belirlenen esaslara göre proje sözleşmesinde belirlenerek ödenen tutarlar

Proje Yürütücüsü

İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, TÜBİTAK ile proje sözleşmesini imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki araştırmacı

Araştırmacı

İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, projenin bilimsel ve teknik sorumluluğunu paylaşan, sonuç raporunda adı geçecek olan Proje Yürütücüsü dışındaki araştırmacılar

Bursiyer

Tatbikat amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacılar

Yardımcı Personel

Proje Yürütücüsünün veya Araştırmacıların gözetimi altında, projenin yürütülmesinde tam veya kısmî zamanlı, proje süresiyle sınırlı olarak ve işvereni kurum olmak üzere istihdam edilen, sonuç raporunda adı geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personel

Danışman

Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde bilgisinden yararlanılan araştırmacı veya uzman

Kurum Hissesi

Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkanlarından faydalanılması karşılığı TÜBİTAK tarafından belirlenen esas ve usuller doğrultusunda hesaplanarak proje bütçesine eklenen tutar

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki kurumlarda kadrolu olarak çalışan Proje Yürütücüleri:

 • Devlet Üniversiteleri
 • Vakıf Üniversiteleri
 • Kamu Kurumları
 • Özel Kuruluşlar
 • Uygun olmayan kurumlar: Sivil Toplum Kuruluşları (vakıflar, dernekler vb.), sendikalar, odalar ve borsalar ile bunların iktisadi işletmeleri; kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru yapılamaz.

Proje Ekibi ile ilgili Şartlar

Proje Ekibinde Görevli Kişi Unvanı

Şartlar

Proje Yürütücüsü

 • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.
 • Kamu Kuruluşları veya Özel Kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az 4 yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
 • Proje Yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır (emekliler hariç).
 • Proje Yürütücülerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile Proje Yürütücüsü olarak görev alabilir.
 • KKTC’den yapılan başvurularda Proje Yürütücüsünün KKTC, araştırmacıların ise Türkiye Cumhuriyeti ya da KKTC sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir.
 • Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde yürütücü, araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir. Emeklilerin proje yürütücüsü olabilmesi için, projenin yürütüleceği kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından projede görev alabileceklerine dair onay verilmesi gerekmektedir.

Araştırmacılar

 • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.
 • Kamu Kuruluşları veya Özel Kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az 4 yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
 • Araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede Araştırmacı olarak görev alabilir.
 • KKTC’den yapılan başvurularda proje yürütücüsünün KKTC, araştırmacıların ise Türkiye Cumhuriyeti ya da KKTC sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir.
 • Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler Araştırmacı olarak görev alamazlar.
 • Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde yürütücü, araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir.
 • Yurtdışı Araştırmacılar:
  • Bir projede görev alacak Yurtdışı Araştırmacının sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
  • Desteklenen projelerde, her ziyarette yol dahil 30 gün veya daha uzun sürelerle projede görev almak şartıyla, yurtdışında ikamet eden yabancı/TC uyruklu araştırmacılar, yasal yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere araştırmacı olarak görev alabilirler.
  • Projede görev alacak yurtdışı araştırmacının, ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı kaldığı projenin bir bölümünü proje ekibiyle ülkemiz kurumlarında yürütecek ve yönlendirecek nitelikte olması gerekmektedir.
  • Söz konusu araştırmacıların geliş-gidiş seyahat masrafları ve projede görev aldıkları döneme ait, yurtdışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt ücretlerinin %50’si kadarı projeden hizmet alımı olarak karşılanır. Araştırmacının kendi ülkesinde almakta olduğu aylık ücretin %50’sinin, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2221 – Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı” kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücretin altında olması durumunda, 2221-Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücret esas alınır.
  • Bu şekilde gelecek olan araştırmacılar, TÜBİTAK tarafından desteklenen birden fazla projede görev alabilir ancak bir projeden ücret alabilirler.

Danışmanlar

 • Bir projede Danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.
 • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.
 • Kamu Kuruluşları veya Özel Kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
 • Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde yürütücü, araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir.

Bursiyerler

 • Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında (KKTC’den sunulan projeler için ise KKTC’deki) lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar Bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.
 • BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı, belirlenen aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs ödemesi yapılmaz. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede Bursiyer olarak görev alamazlar.
 • Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:
  • Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama
  • Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi olmak
  • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20’lik dilime girilmiş olması
  • Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir. Bir projede aynı anda en fazla 4 lisans öğrencisi Bursiyer olarak yer alabilir.
 • Doktora Sonrası Araştırmacı Bursiyerlerinde aranan koşullar:
 • Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama
 • Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama
 • Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 7 yıldan fazla olmaması
 • Yüksek Lisans Bursiyerlerinin 30 yaşın altında olması (Başvuru yılının ilk günü itibariyle, belirtilen yaşların doldurulmamış olması)
 • Doktora Bursiyerlerinin 35 yaşın altında olması (Başvuru yılının ilk günü itibariyle, belirtilen yaşların doldurulmamış olması)
 • Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans/Doktora bursiyerlerinde aranan koşullar:

Proje süresi: Azami 36 ay

Destek

·          2019 yılı için proje başına azami destek tutarı: 720 bin TL (PTİ, Kurum Hissesi ve Yurtdışı Araştırmacı giderleri hariç)

·          Destekleme oranı: Azami %100

Desteklenen harcama kalemleri

Bütçe türü

Harcama kalemi

Detaylar

Ar-Ge Bütçesi

Personel

Proje Yürütücüsü

Proje Yürütücüleri için 2019 yılı üst limitleri: 1.500 TL/ay

Proje Yürütücüsünün bir projeden alabileceği aylık PTİ miktarı, kişiye çalıştığı kamu kurumu/kuruluşu (Vakıf Üniversiteleri dahil) tarafından kadro veya pozisyonuna bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan brüt tutarın %75’ini geçemez.

Proje Yürütücüsü Kurumun Özel Kuruluş olması halinde, Proje Yürütücüsüne PTİ’ye eşdeğer tutarda ücret ödenir.

Araştırmacılar

Araştırmacılar için 2019 yılı üst limitleri: 750 ila 1.000 TL arası (Araştırmacının sunacağı katkı oranına göre değişmektedir.)

Araştırmacıların bir projeden alabileceği aylık PTİ miktarı, kişiye çalıştığı kamu kurumu/kuruluşu (vakıf üniversiteleri dahil) tarafından kadro veya pozisyonuna bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan brüt tutarın %75’ini geçemez.

Bir Araştırmacının alacağı PTİ Yürütücünün alacağı PTİ’nin %50’sinden fazla olamaz.

Proje Yürütücüsü Kurumun Özel Kuruluş olması halinde, bu kuruluşta çalışan Araştırmacılara PTİ’ye eşdeğer tutarda ücret ödenir.

Özel Kuruluş çalışanının, başka bir kurum/kuruluş tarafından yürütülen proje kapsamında Araştırmacı olarak yer alması halinde ise bağlı olduğu kuruluşa hizmet alımı kaleminden ödeme yapılabilir.

Bir projedeki tüm Araştırmacılara ödenecek toplam PTİ miktarı, proje yürütücüsüne ödenecek olan PTİ’den fazla olamaz.

Bursiyerlere Burs Ödemesi

 • Lisans öğrencisi:
  • Çalışmıyor ise: 750 TL/ay
  • Çalışıyor ise: 0 TL/ay
 • Y. Lisans öğrencisi:
  • Çalışmıyor ise: 3.000 TL/ay (BİDEB bursiyeri olması halinde 500 TL ilave edilir.)
  • Çalışıyor ise: 550 TL/ay
 • Doktora öğrencisi:
  • Çalışmıyor ise: 3.500 TL/ay (BİDEB bursiyeri olması halinde 1.000 TL ilave edilir.)
  • Çalışıyor ise: 650 TL/ay
 • Doktora Sonrası Araştırmacı:

o    Çalışmıyor ise: 4.500 TL/ay (BİDEB bursiyeri olması halinde 1.500 TL ilave edilir.)

Danışman

Danışmanlar için 2019 yılı PTİ üst limitleri: 1.500 TL/ay

Danışmanlara; kamu kurum/kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmaları (Vakıf Üniversiteleri dahil) halinde Bilim Kurulu tarafından belirlenen limitler dahilinde PTİ ödemesi yapılabilir.

Özel Kuruluş çalışanının, başka bir kurum/kuruluş tarafından yürütülen proje kapsamında Danışman olarak yer alması halinde ise bağlı olduğu kuruluşa hizmet alımı kaleminden ödeme yapılabilir.

Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri

Malzeme ve Sarf Malzemesi Alım Giderleri (Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.)

Danışmanlık ve Hizmet Alım Giderleri

Proje kapsamında beklenen çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar

Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım ve onarım giderleri

Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat, Konaklama ve Gündelik Giderleri

Yol giderlerinde, yaygın taşıt (uçak dahil), ücretleri dikkate alınarak ekonomi sınıfı harcamalar için ödeme yapılır.

2019 yılı Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahatler kapsamında Konaklama ve Gündelik üst limitleri: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/2019_yili_harcirah_tablosu.docx

Posta ve Nakliye Giderleri

Proje Destekleme Sözleşmesi ile kabul edilmiş diğer giderler.

Proje ile doğrudan ilgisi olan diğer giderler.

Kurum Hissesi

Kurum hissesi hesaplanırken destek kararının verildiği yıl için geçerli olan performans puanı esas alınır; ancak kurum hissesi ödeneği, proje bütçesinin (PTİ hariç) %50’sini aşamaz.

Kurum Hissesi performans puanı listesinde yer almayan yeni kurulmuş yükseköğretim kurumları için kurum hissesi proje bütçesinin (PTİ hariç) %30’u oranında hesaplanır.

Projenin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlerde yürütülmesi ve kadrosu yükseköğretim kurumlarında olan Araştırmacıların söz konusu şirketlerin ortağı ve Proje Yürütücüsü olmaları halinde, bu şirketlere PTİ dışında kalan proje bütçesinin %10’u oranında Kurum Hissesi verilir. Bu koşulu sağlamayan Özel Kuruluşlara Kurum Hissesi verilmez.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•       Başvuru yapmadan önce yukarıda yer alan Mevzuatın incelenmesi tavsiye edilmektedir.
•       Proje Ekibinde yer alan kişilerin TÜBİTAK’a ya da farklı bir kurum/kuruluşa sunulmuş aynı/benzer içerikli projelerinin yürürlükte/sonuçlanmış ya da öneri durumunda olmaması gerekmektedir.
•       Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olması, durum tespitine/veri toplamaya yönelik rutin bir çalışma niteliğinde olmaması gereklidir.
•       Literatür özetinin ham liste olarak verilmemiş olması (literatür referansı verilerek tartışılmış olması), literatür özetinde verilen referansların metin ile ilişkilendirilmiş olması gereklidir.
•       Projenin altyapı oluşturmaya yönelik olmaması gerekmektedir.
•       Projenin yurt dışı saha çalışması içermemesi gerekmektedir.
•       Proje kapsamında yapılacak arazi çalışmaları için arazi planının sunulması gereklidir.
•       Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve değerlendirme sonucunda iki kez özgün değer kriterinden yetersiz puan alındı ise aynı proje önerisi ile 3. kez başvuruda bulunulmaması gereklidir.
•       Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde/hastanelerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, üniversitelere bağlı olmayan hastanelerde Hastane Yöneticisi, Başhekim veya yetki verdiği Başhekim Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısı/Başkan veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzasının olması gereklidir.
•       Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz, ancak en fazla 3 (Uluslararası projeler, 1000 ve 1002 projeleri belirtilen kotaya dahil değildir) projede araştırmacı olarak görev alabilirler.
•       TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri ise; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, proje yürütücüsü veya danışman olarak görev alamaz, ancak en fazla 3 (Uluslararası projeler, 1000 ve 1002 projeleri belirtilen kotaya dahil değildir) projede araştırmacı olarak görev alabilirler. GYK/DK üyeleri, Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında açılan çağrılara sunulan projelerde (ortak değerlendirmenin uluslararası bağımsız hakemler tarafından gerçekleştirildiği projeler) yürütücü, araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler.
•       Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması durumunda, yabancı uyruklulara PTİ ödenebileceğine dair onay belgesinin eklenmesi (Bu madde KKTC ’den sunulan proje önerileri için geçerli değildir, ilgili protokol maddesi gereğince işlem yapılır) gereklidir.
•       Proje ekibinde TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinden yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması halinde, TÜBİTAK Başkanından izin alınması ve onay belgesinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
•       Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışmanların TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması gerekmektedir.
•       Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar için:
o    Başvuru öncesinde: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/1001_basvurudan_once.pdf
o    Başvuru esnasında: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/1001_basvuru_sirasinda.pdf
o    Başvurudan sonra: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/1001_basvurudan_sonra.pdf

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: 444 66 90

e-posta: ardeb-pbs@tubitak.gov.tr (Konu bölümüne “1001” koduyla başlanılması gerekmektedir.)